Εταιρική Κοινωνική Διακυβέρνηση
28/04/2017
Άνθρωποι - Εργασία - Κοινωνία - Περιβάλλον:
Πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης

Παρατίθενται στοιχεία που εισήχθησαν με τον ν. 4403/7.7.2016, ο οποίος αντικαθιστά το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 και τα οποία αφορούν στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούνται από την MIG και τις θυγατρικές της. Η διαφορετικότητα που υφίσταται στις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών της MIG σηματοδοτεί το πλαίσιο στο οποίο χαράσσουν τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Κατά το 2016 υλοποιήθηκαν ανά Όμιλο τα ακόλουθα:

1.  Όμιλος VIVARTIA

Ο όμιλος VIVARTIA αναπτύσσεται μέσω των θυγατρικών εταιρειών του στους υπό-κλάδους: Γαλακτοκομικών και Ποτών, Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας και Καταψυγμένων Τροφίμων.

Καθώς το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων τους σχετίζεται με τον ευαίσθητο και πολύ σημαντικό τομέα της διατροφής, οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου VIVARTIA έχουν θέσει πολύ υψηλά πρότυπα και η τήρηση των θεσμικών κανόνων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη βάση της λειτουργίας τους. Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα του ομίλου VIVARTIA και των θυγατρικών του και αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής τους.  

Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς

Στον όμιλο VIVARTIA έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται συγκεκριμένος «Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας». Σύμφωνα με αυτόν οι συναλλαγές σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, οφείλουν να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Αναφορικά με θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, υφίστανται συγκεκριμένοι κανόνες και αρχές για τη λήψη επιχειρηματικών δώρων και την αποφυγή δωροδοκίας και χρηματισμού από το σύνολο των εργαζομένων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων που λαμβάνει ο όμιλος VIVARTIA και οι θυγατρικές του, υφίστανται συγκεκριμένα όρια ευθύνης για κάθε στέλεχός τους, ενώ πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι για την αξιολόγηση της τήρησής τους. 

Επιπρόσθετα, έχει θεσπιστεί Κώδικας Δεοντολογίας που διέπει τη διενέργεια προμηθειών ειδών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται συγκεκριμένα πρότυπα και αρχές που καθορίζουν τη σχέση εργαζομένων και προμηθευτών αναφορικά με την προσφορά ή λήψη δώρων.  Επιπλέον, και οι ίδιοι οι προμηθευτές, οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών που έχει αναπτυχθεί και να συναλλάσσονται με τον Όμιλο και τις θυγατρικές του μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Στόχος του ομίλου VIVARTIA είναι να συναλλάσσεται με τους συμμετόχους του με τρόπο έντιμο και ορθό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Επίσης, στηριζόμενοι στην αρχή της πρόληψης, ο όμιλος VIVARTIA τηρεί σε επίπεδο διοίκησης, αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζει, αξιολογεί, προτεραιοποιεί ενδεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους και χρησιμοποιεί διάφορα μέσα ή εφαρμόζει εξειδικευμένες στρατηγικές, προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή της σε αυτούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων παρατίθενται στην Οικονομική Έκθεση του oμίλου VIVARTIA.

Υπευθυνότητα για τους εργαζόμενους στον όμιλο VIVARTIA

Οι άνθρωποι αποτελούν τον πολυτιμότερο πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου VIVARTIA. Για το λόγο αυτό φροντίζει για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου να προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των εργαζομένων, παρέχει προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους. Σχετική αναφορά γίνεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του ομίλου VIVARTIA, σύμφωνα με τον οποίο βασικές Αρχές και Αξίες του oμίλου αποτελούν:

 • Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στην τιμή όλων των ανθρώπων, ακολουθώντας αξιοκρατική προσέγγιση σε θέματα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού και συνεργατών.
 • Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και καινοτομιών σε ένα περιβάλλον ευελιξίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Ανάπτυξη εργαζομένων

Ο όμιλος VIVARTIA υλοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται σεμινάρια, συμμετοχές σε συνέδρια, πιστοποιήσεις, ακόμη και επιδοτήσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων, καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει τις ακαδημίες μάθησης Sales Academy και Vivartia Academy.

Sales Academy

Η υλοποίηση προγραμμάτων μέσω Sales Academy αφορά κυρίως σε Διευθύνσεις Πωλήσεων, αλλά και περιπτώσεις άλλων εργαζομένων στις θυγατρικές του ομίλου VIVARTIA, των οποίων οι εκπαιδευτικές ανάγκες ταυτίζονται με τη σχετική θεματολογία που καλύπτεται στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Οι εισηγητές του Sales Academy είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές των Διευθύνσεων Πωλήσεων.

Vivartia Academy

Η «Ακαδημία Μάθησης» του ομίλου VIVARTIA έχει ως στόχο την εκπαίδευση των εργαζομένων στις εταιρείες του oμίλου, καθώς και επιλεγμένων συνεργατών τους. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται εθελοντικά από έμπειρους εργαζόμενους του oμίλου, οι οποίοι είναι είτε πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, είτε εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της κάθε εκπαίδευσης. Η θεματολογία σχετίζεται με διάφορες ειδικότητες ή ειδικές δεξιότητες (soft skills). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του oμίλου VIVARTIA και των θυγατρικών, με μέγιστη διάρκεια ανά σεμινάριο μια ημέρα.

Ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες

Η εργασιακή κουλτούρα του ομίλου VIVARTIA, βασίζεται μεταξύ άλλων στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας. Ο όμιλος VIVARTIA και οι θυγατρικές του αναγνωρίζουν πως το ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους με τη δική τους προσωπικότητα, τρόπο ζωής και στόχους. Όλοι οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, υποστηρίζονται ενεργά, ώστε να τους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Ο όμιλος VIVARTIA έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας με βασικό πυλώνα τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Ειδικότερα, ανά θυγατρική εταιρεία του ομίλου VIVARTIA υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 τα ακόλουθα:

1.1  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η ΔΕΛΤΑ αναπτύσσει και υλοποιεί το εκάστοτε πλάνο δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της βασιζόμενη σε πέντε (5) άξονες στρατηγικών προτεραιοτήτων:

1.         Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

2.         Στήριξη τοπικών κοινοτήτων και πρωτογενούς τομέα

3.         Φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος

4.         Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

5.         Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική ευρωστία

Οι άξονες στρατηγικών προτεραιοτήτων διαμορφώθηκαν με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality analysis) που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας το 2016. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας απαρτίζεται από εκπροσώπους των Διευθύνσεων της Εταιρείας και έχει σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΛΤΑ.

Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

Κύριος στόχος της ΔΕΛΤΑ είναι όχι μόνο η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας, αλλά και η συνεχής εξέλιξη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, και μέσω της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΔΠ), εφαρμόζεται το πλέον προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Όλες οι παραγωγικές μονάδες της ΔΕΛΤΑ ακολουθούν πιστά τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικότερα η ΔΕΛΤΑ τηρεί, εφαρμόζει και πιστοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα συστήματα:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
 • BRC, Global Standards for Food Safety
 • IFS Food, Standard for Auditing Quality and Food Safety of Food Products
 • AIB International, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σύστημα Food Defence

Επιπλέον, η ΔΕΛΤΑ συστηματικά επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 δημιουργεί και στηρίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης, επενδύοντας στις πρώτες πιλοτικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με έδρα τη μονάδα παραγωγής γιαούρτης στον Άγιο Στέφανο. Από τότε μέχρι και σήμερα, η ΔΕΛΤΑ επενδύει σε ερευνητικό δυναμικό, σε προηγμένες τεχνολογίες και εξοπλισμό αιχμής, καθώς και σε διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Στη ΔΕΛΤΑ εφαρμόζεται σύστημα στοχοθέτησης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα ανάπτυξης, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην απόδοση, όσο στη συμπεριφορά και στις δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου. Έμφαση δίνεται και στη διαβάθμιση των δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε θέσης. Μέσω των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε τμήματος και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη κάθε εργαζόμενου.

 Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί καθημερινή φροντίδα για τη ΔΕΛΤΑ. Η δέσμευση όλων στην Εταιρεία, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εκφράζεται μέσω της Πολιτικής που έχει αναπτύξει και η οποία έχει ισχύ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις της.

Φροντίδα για το Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη ΔΕΛΤΑ και, ως δέσμευση της Διοίκησης, υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, πάντοτε με τη συμβολή όλων των εργαζομένων. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Περιβαλλοντική Πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις, με γνώμονα το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, βασιζόμενη πάντα στην αρχή της πρόληψης. Η ΔΕΛΤΑ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό την αποδοτική χρήση της ενέργειας και του νερού,  καθώς και τη μείωση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για τη φροντίδα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και παραμένει πιστή στο στόχο της για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι άξονες δράσεων περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας της ΔΕΛΤΑ είναι: η Κατανάλωση ενέργειας, η Χρήση νερού, οι Συσκευασίες προϊόντων, τα Απόβλητα και οι Μεταφορές των προϊόντων της.

Συμβολαιακή Κτηνοτροφία

Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, παραμένοντας ο μεγαλύτερος αγοραστής αγελαδινού γάλακτος και απορροφώντας πάνω από το 25% της συνολικής παραγωγής γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Η συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος συνεχίστηκε και το 2016, με στόχο τη συνεπή και συνεχή στήριξη των κτηνοτρόφων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνέχισε και το 2016 την εφαρμογή του  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ. Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ είναι μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για α) τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας με, δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και β) την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, το 2016, πραγματοποιήθηκαν από τη Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ 3 Ημερίδες σε Ημαθία, Σέρρες και Ξάνθη, και 2 συμμετοχές σε Συνέδρια και Επιστημονικά Forums, καθώς και 3 πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα και 1 πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης.

Εταιρική Διακυβέρνηση και οργάνωση

Για τη ΔΕΛΤΑ, η υιοθέτηση πρακτικών και αρχών χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος των συμμετόχων της.  Στόχος της ΔΕΛΤΑ, μέσω της εφαρμογής των πρακτικών και των αρχών αυτών, είναι η ύπαρξη διαφάνειας στη Διοίκηση, αλλά και ανεξαρτησίας στους τρόπους Διοίκησης και ελέγχου.  Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει σαφή οργανωτική δομή, καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και κινδύνου. 

Υποστήριξη κοινωνικών δράσεων

Για τη ΔΕΛΤΑ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της. Η υπεύθυνη λειτουργία  με την παράλληλη στήριξη της κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών και της οικογένειας, αποτελεί κεντρικό συστατικό της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας.  Η εταιρεία υλοποιεί ποικίλες δράσεις σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΔΕΛΤΑ διέθεσε δωρεάν περισσότερες από 1.250.000 μερίδες τροφίμων για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας, μέσα από τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

 • Στήριξη μαθητών, μέσω συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Δεκατιανό στο Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσφορά φρέσκου γάλακτος σε περίπου 11.500 μαθητές, 68 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, με σκοπό τη στήριξη αναγκών σίτισης μαθητών
 • Στήριξη των προσφύγων
 • Στήριξη παιδιών μέσω της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Prolepsis»
 • Προσφορά τροφίμων μέσω της Τράπεζας Τροφίμων
 • Στήριξη οικογενειών μέσω των Κοινωνικών Δομών Δήμων, με προτεραιότητα στις περιοχές όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως  οι δήμοι Διονύσου–Αγ. Στεφάνου, Κηφισιάς, Μοσχάτου-Ταύρου, Αλεξάνδρειας, Θεσσαλονίκης, Δέλτα και πολλοί ακόμη
 • Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω έγκριτων φορέων και ιδρυμάτων, όπως τα Συσσίτια της Αρχιεπισκοπής και των Εκκλησιών της Ελλάδος (μέσω του ΣΚΑΙ και του Όλοι μαζί μπορούμε), το ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων, των Γιατρών του Κόσμου, της Κιβωτού του Κόσμου, των  Γηροκομείων Πειραιά και Μεροπείου, της Unesco Πειραιώς και Νήσων, κ.ά.

1.2  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αναπτύσσει και υλοποιεί το εκάστοτε πλάνο δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας βασιζόμενη σε πέντε (5) άξονες στρατηγικών προτεραιοτήτων:

1.         Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

2.         Στήριξη τοπικών κοινοτήτων και πρωτογενούς τομέα

3.         Φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος

4.         Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

5.         Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική ευρωστία

Με τρίπτυχο επιτυχίας τη θρέψη, τη γεύση και την ευκολία, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσφέρει επί σειρά ετών στα ελληνικά νοικοκυριά προϊόντα που φέρουν την σφραγίδα των επιτυχημένων εμπορικών σημάτων «Μπάρμπα Στάθης» και «Χρυσή Ζύμη».

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αξιοποιεί την πείρα και τη γνώση 45 χρόνων πρωταγωνιστικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, το υψηλού επιπέδου ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες της ελληνικής γης και εφαρμόζοντας ένα σύστημα «Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης». Στο πλαίσιο της «συμβολαιακής  γεωργίας»  διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα  και  τη μέγιστη ασφάλεια και εξασφαλίζει τη διατήρηση της φρεσκάδας  και της  γεύσης των λαχανικών μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή.

 

Συμβολαιακή γεωργία

Μέσα από την εφαρμογή και την ανάπτυξη του συστήματος της συμβολαιακής γεωργίας η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δεσμεύεται σε μία μακροπρόθεσμη επένδυση στον Έλληνα αγρότη και την ελληνική γη, εφαρμόζοντας τις αρχές της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης, ο οποία περιλαμβάνει τεκμηριωμένα βήματα από τη σπορά έως τη συγκομιδή. H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα, που εφάρμοσε σύστημα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης, το οποίο ισχυροποιεί τους δεσμούς της εταιρείας με τον Έλληνα παραγωγό και την ελληνική γη και παράλληλα διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα και τα χαρακτηριστικά στις ποικιλίες των αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς, να καλλιεργήσουν τις άριστες παραδοσιακές ποικιλίες υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο των γεωπόνων της εταιρείας. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεργάστηκε το 2016 με περισσότερους από  1.300 Έλληνες αγρότες-παραγωγούς οι οποίοι διαχειρίζονται παραπάνω από 30.000 στρέμματα συνολικής καλλιέργειας.

 

Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ φροντίζει καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου να προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους. Για την εταιρεία, οι άνθρωποί της αποτελούν τον πολυτιμότερο πυλώνα ανάπτυξης της και δεσμεύεται να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους. Στην Εταιρεία υιοθετείται και εφαρμόζεται ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του ομίλου VIVARTIA.

Διασφάλιση της ποιότητας και  συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη

Ταυτόχρονα η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ  έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη και ισχυρή λειτουργία Έρευνας και Ανάπτυξης, που ως κύριο μέλημά της έχει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την ορθή προσαρμογή και αξιοποίηση τους στις απαιτήσεις των αγορών που εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσφέρει προϊόντα που διαφυλάσσουν αλλά και προωθούν την ελληνική/ μεσογειακή γευστική κουλτούρα, προσαρμοσμένη πάντα στους ρυθμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

 

Σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διασφαλίζει και τεκμηριώνει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της, μέσω της εφαρμογής ενός οριζόντιου συστήματος που πιστοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα: EN ISO 9001, EN ISO 22000, I.F.S. Food και B.R.C.

 

Κοινωνικές Δράσεις

Στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ βασικό μέλημα είναι η στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, με προτεραιότητα στο παιδί και στην οικογένεια, συμβάλλοντας εμπράκτως στην κάλυψη αναγκών σίτισης και την υποστήριξη της Ελληνικής οικογένειας. Κατά τη διάρκεια του 2016, η εταιρεία συμμετείχε σε ενισχυτικά και χορηγικά αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους και άλλους τοπικούς φορείς, διαθέτοντας δωρεάν περισσότερους από 18 τόνους προϊόντων.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Διατροφής, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί» υλοποίησαν πρόγραμμα για την κάλυψη αναγκών σίτισης των παιδιών που στηρίζει η Ένωση και επίσης παρείχε οικονομική υποστήριξη στη συναυλία που διοργάνωσε η Ένωση.

Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υποστήριξε για ακόμη μία χρονιά τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων (Δέλτα και Νεαπόλεως Συκεών) συγκεντρώνοντας 810 συσκευασίες από τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και είδη βρεφικής φροντίδας.

Πολύ σημαντική ήταν και η συγκέντρωση και διάθεση χρημάτων από τους εργαζόμενους της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στο Παιδικό Χωριό SOS στο Φίλυρο και στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους σε τρόφιμα και φάρμακα.

1.3  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Ο όμιλος GOODY’S δραστηριοποιείται υπεύθυνα στον κλάδο εστίασης προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή. Με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους και εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 πελάτες καθημερινά, ο όμιλος έχει θέσει ως κύριο μέλημά του τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας πιστοποιημένα συστήματα και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τους ισχύοντες κανόνες.

Με υπευθυνότητα για τον καταναλωτή

Ο όμιλος GOODY’S είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στον τομέα εστίασης & ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Διαθέτει και διαχειρίζεται μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες στο χώρο της Εστίασης στην Ελλάδα όπως: Goody’s Burger House, Everest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria, Papagallino, Olympus Plaza και το βραβευμένο εστιατόριο Kuzina. Επίσης, διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια (Hellenic Catering & Olympic Catering) στα οποία παράγονται έτοιμα γεύματα (chilled & κατεψυγμένα), προϊόντα κρέατος, σαλάτες & dressings & προϊόντα αρτοζαχαροπλαστικής για τα σήματα του ομίλου αλλά και για το σύνολο της αγοράς εστίασης.

Με περισσότερα από 500 σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο όμιλος GOODY’S εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 300.000 πελάτες. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ομίλου είναι το πάθος για καινοτομία και η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα με επίκεντρο την ικανοποίηση πελάτη. Στρατηγικός στόχος του ομίλου GOODY’S είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παραγωγής ασφαλών τροφίμων και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εστίασης, γευμάτων και προϊόντων, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ο όμιλος GOODY’S εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για τα οποία ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Ειδικότερα, διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις και συνολικά αριθμεί 326 πιστοποιητικά σε όλο το Δίκτυό του.

 • ISO 9001                                                               ●  ISO 22000
 • OHSAS 18001                                                     ●  IFS
 • ISO 14001                                                            ●  HALAL

Με υπευθυνότητα για το περιβάλλον

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της «αειφόρου ανάπτυξης», ο όμιλος GOODY’S εφαρμόζει και βελτιώνει σε μόνιμη βάση Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω του οποίου θέτει συγκεκριμένους σκοπούς & στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την ελεγχόμενη διαχείριση των αέριων εκπομπών και των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Ειδικότερα οι δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

1.    Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συλλογής της GF Energy (συλλογή μαγειρικών ελαίων)

Πραγματοποιείται συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανόλαδων τα οποία διατίθενται στην κεντρική μονάδα της GF ENERGY, το πιο πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, με τρόπο νόμιμο, ασφαλή και οικολογικά σωστό. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2016, συγκεντρώθηκαν 219.000 kg Μαγειρεμένα Έλαια από τα καταστήματα του Ομίλου.

2.    Ανακύκλωση

Θεωρώντας την ανακύκλωση κεντρική προτεραιότητα, όλοι οι άνθρωποι του ομίλου Εστίασης  συμμετέχουν οικειοθελώς σε προγράμματα ανακύκλωσης με στόχο την εξοικονόμηση των βασικών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης στα κεντρικότερα καταστήματα του ομίλου GOODY’S με στόχο να  παρακινηθούν και να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στη διαδικασία ανακύκλωσης. Ειδικότερα κατά το 2016 συγκεντρώθηκαν πάνω από 135 τόνοι χαρτί, 43 τόνοι ξύλο, 3,5 τόνοι μέταλλο, 33 τόνοι πλαστικό και 280 κιλά γυαλί.

3.    Εξοικονόμηση Ενέργειας – Φυσικών Πόρων

Ο όμιλος GOODY’S, υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της εξοικονόμησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας, σε όλα τα εστιατόρια με το σήμα La Pasteria καθώς και στην κεντρική παραγωγική μονάδα της Olympic Catering, γίνεται χρήση φυσικού αερίου.

Με ευαισθησία για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Ο όμιλος GOODY’S παραμένει πιστός στο στόχο που έχει να στηρίζει τους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημιουργώντας συμμαχίες με φορείς / οργανισμούς και ενεργοποιώντας το σύνολο της αλυσίδας των συνεργατών, του δικτύου καταστημάτων και των πελατών του. Ειδικότερα κατά το 2016:

 • Στα Goody’s Burger House, το ArGOODaki, ο πλέον αναγνωρισμένος θεσμός κοινωνικής προσφοράς και αγάπης, ολοκλήρωσε το έργο του για 15η χρονιά, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών με προβλήματα όρασης. Στόχος του προγράμματος ArGOODaki ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες για 3D εξοπλισμό, καθώς η μάθηση μέσω αφής είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης για μαθητές μη ή μερικώς βλέποντες.
 • Η EVEREST, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσφέροντας το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε περίπου 11.500 μαθητές, 68 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Το Πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο» αφορά στη δωρεάν διανομή δεκατιανού σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να εξυπηρετήσει ανάγκες σίτισης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι μαθητές.
 • Για 8η συνεχή χρονιά, το La Pasteria υποστήριξε το Make A Wish Ελλάδας, πραγματοποιώντας τις ευχές των παιδιών και φιλοξενώντας τα μαζί με τις οικογένειές τους στα εστιατόρια La Pasteria. Το Make A Wish είναι μία ΜΚΟ η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές ιδιωτών και εταιρειών, χωρίς να λαμβάνει κρατική επιχορήγηση. Το 2016 στη La Pasteria πραγματοποιήθηκαν 13 ευχές.

Επιπλέον ο όμιλος GOODY’S στήριξε έμπρακτα τους ανέργους για 6η συνεχή χρονιά προσφέροντάς τους έκπτωση 10% σε κάθε επίσκεψή τους σε όλα τα καταστήματα. Η ειδική αυτή οικονομική προσφορά εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ για παροχή ειδικών τιμών στους κατόχους κάρτας ανεργίας.

2.  Όμιλος ATTICA

Αποστολή του ομίλου ATTICA είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς με καινοτόμα πλοία υψηλής αισθητικής. Οι δραστηριότητες του ομίλου δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζομένους, αφήνουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών.

O όμιλος ATTICA κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το 2016 δημοσιεύτηκε ο 7ος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του ομίλου, για δεύτερη φορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες G4 του Global Reporting Initiative (GRI), ενός εξελιγμένου και ιδιαίτερα απαιτητικού συστήματος αναφοράς, το οποίο υιοθετείται από τους πρωτοπόρους στον τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας διεθνώς. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες Μη Χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ομίλου ATTICA για το 2016.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η διοίκηση προωθεί την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα του ομίλου ATTICA. Η επιτυχία του ομίλου ATTICA, ως οργανισμού που αναπτύσσεται διαρκώς συνδέεται άμεσα με την προσέγγισή του ως προς την υπεύθυνη λειτουργία, η οποία παραμένει προτεραιότητα, με την πεποίθηση ότι πρέπει να δημιουργεί αξία, όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά και για όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους. Ο όμιλος ATTICA υιοθετεί υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής του λειτουργίας και συνεργάζεται αρμονικά με τους Κοινωνικούς Εταίρους, ώστε να διασφαλίσει τη δημιουργία αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Για τους Εργαζομένους, καλλιεργείται ένα εργασιακό περιβάλλον με κλίμα σεβασμού, ισότητας, ασφάλειας και αξιοκρατίας και προσφέρονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ώστε να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.

Για την Κοινωνία, ο όμιλος ATTICA επιδιώκει την επιχειρηματική ανάπτυξη έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της χώρας και των συνεργατών του, καθώς και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της κοινωνίας.

Για τους Πελάτες, ο όμιλος ATTICA προσπαθεί να προστατεύει την ασφάλεια και υγεία τους και να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Για το Περιβάλλον, επιχειρεί να ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες του και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζεται, στο μέτρο του δυνατού, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι όλα τα πλοία Superfast και Blue Star είναι πιστοποιημένα κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM) και εφαρμόζουν αυστηρά το σύνολο της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ευαισθησία του ομίλου ATTICA στα περιβαλλοντικά θέματα αποδεικνύεται εμπράκτως καθώς η ATTICA group είναι ο πρώτος όμιλος της Επιβατηγού Ναυτιλίας που εφάρμοσε και έχει πιστοποιήσει (χωρίς να αποτελεί νομοθετική του υποχρέωση) όλα τα πλοία του κατά το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, ενώ αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Εργασιακά Θέματα

Ο όμιλος στις 31/12/2016 απασχολούσε 1.058 άτομα (1.077 άτομα στη χρήση 2015).  Σημείο αναφοράς για τον όμιλο ATTICA παραμένει πάντα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί τον κινητήριο μοχλό και τον εκφραστή του οράματός του. Σκοπός και δέσμευση της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων. Ο μέσος όρος παραμονής των εργαζομένων στον όμιλο ATTICA υπερβαίνει τα 14 έτη.

Η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης και η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού του oμίλου ATTICA αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα κατά το έτος 2016 μέσα από την υλοποίηση σειράς στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν 5.521 ώρες εκπαίδευσης, όπου εκπαιδεύτηκαν 80 εργαζόμενοι στα γραφεία (2.771 ώρες) και  511 ναυτικοί (2.750 ώρες) στα πλοία.

Στον όμιλο ATTICA τηρείται Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας και διαθέτει σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς. Προσφέρονται ικανοποιητικές αμοιβές σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και παρέχεται πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή & εξω-νοσοκομειακή κάλυψη, για όλους τους εργαζόμενους στη ξηρά και τις οικογένειές τους.

Όσον αφορά την Κοινωνία

–    Εκπαιδεύθηκαν 116 εργαζόμενοι του Δικτύου Πωλήσεων του ομίλου ATTICA με συνολική διάρκεια 4.944 ώρες.

–    16 φοιτητές έκαναν την πρακτική τους άσκηση.

–    Συμμετείχε στην εκπαίδευση 108 Δόκιμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

–    Συλλέχθηκαν 68 μονάδες αίματος μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας.

–    Αυξήθηκε το ποσοστό αγορών από επαρχιακούς προμηθευτές κατά 45%.

–    Υποστηρίχθηκαν πάνω από 50 Οργανισμοί και κοινωφελή Ιδρύματα με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που δραστηριοποιείται ο όμιλος       ATTICA

–    Η συνολική αξία των κοινωνικών δράσεων του ομίλου ATTICA ξεπέρασε τα € 1,4 εκ.

Όσον αφορά το Περιβάλλον

–    Μεταφέρθηκαν δωρεάν από τα νησιά πάνω από 78,4 τόνοι υλικών προς ανακύκλωση.

–    Προωθεί την ενεργό συμμετοχή για καθαρές ακτές κατασκευάζοντας τασάκια ακτής. Από το 2007 έχει διανείμει περισσότερα από 1.300.000           τασάκια.  

–    Ανακυκλώθηκαν 235.000 λίτρα απόβλητα λιπαντικά έλαια, 30m³ κενά δοχεία χρωμάτων, 5,5 m³ και 1.900 κιλά ηλεκτρολογικού υλικού.

–    Αφαλατώθηκαν 76.000 m³ νερού (36% της συνολικής κατανάλωσης) τα οποία καταναλώθηκαν επί των πλοίων.

Ανθρώπινα δικαιώματα / Καταπολέμηση διαφθοράς / Δεοντολογία  

Στον όμιλο ATTICA, σεβόμαστε τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, το οποίο έχουμε προσυπογράψει, καθώς και στη Ναυτική Σύμβαση Εργασίας (MLC), με την οποία έχουμε πιστοποιηθεί και ελεγχόμαστε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι τo 2016 δεν υπήρξε κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε προσυπογράψει τo Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Μανιφέστο 2020 (Εuropean Enterprise Manifesto 2020), μέρος της κοινής πρωτοβουλίας «Επιχείρηση 2020» του Δικτύου CSR Hellas, του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe και 42 ακόμη Δικτύων ΕΚΕ σε όλη την Ευρώπη, που προωθεί τη συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις στρατηγικούς τομείς:

–    Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης.

–    Προώθηση νέων βιώσιμων τρόπων παραγωγής, κατανάλωσης και διαβίωσης.

–    Ενίσχυση της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση και εξάλειψη της διαφθοράς, έχουμε αποδεχτεί και συνυπογράψει την πρωτοβουλία ‘Call for Action’ του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ουσιαστικής αντιμετώπισης της διαφθοράς. Επιπλέον, για τη διαφανή διατύπωση των θέσεών μας αναφορικά με θέματα δημοσίου διαλόγου, καταθέτουμε τις προτάσεις μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω των οργανισμών INTERFERRY (Διεθνής Σύνδεσμος Ακτοπλοϊκών Εταιρειών) και Σ.Ε.Ε.Ν. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας).

Εφαρμογή Αρχών & Κώδικα Δεοντολογίας:

Προκειμένου να διαφυλάξουμε την επιχειρησιακή μας ηθική και κουλτούρα έχουμε επικοινωνήσει τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (ΚΕΣΔ) σε όλους τους εργαζόμενους στην ξηρά,  ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο γνωριμίας που δίνουμε στους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.  Ο ΚΕΣΔ είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζόμενους και τυχόν μη τήρησή του μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σχέσης εργασίας ή ακόμα και σε ποινικές κυρώσεις.

3.  SINGULARLOGIC

Η SINGULARLOGIC  έχει υιοθετήσει πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που προωθούν και ενισχύουν την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους άξονες:

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Περιβάλλον
 • Κοινωνία

i.    Ακαδημαϊκή Κοινότητα

ii.   Εθελοντισμός & Κοινωνική Συνεισφορά

iii.  Τοπική κοινότητα

Υπευθυνότητα για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Το σημαντικότερο κεφάλαιο στον όμιλο SINGULARLOGIC είναι οι άνθρωποί της. Με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ο όμιλος έχει δημιουργήσει ένα δομημένο και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα παροχών και προσφορών. Ξεκινώντας από τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης και επεκτείνοντας τη δράση και την προσφορά του ομίλου SINGULARLOGIC σε ενέργειες που απευθύνονται όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις οικογένειές τους, υλοποιούνται δράσεις με προσανατολισμό το «ευ ζην» των ανθρώπων της SINGULARLOGIC. Ενδεικτικά, όσον αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στη SINGULARLOGIC μεταξύ άλλων παρέχονται τα ακόλουθα:

 • Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης με καλύψεις σε Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου.
 • Επένδυση στους ανθρώπους της εταιρείας  προσφέροντας εκπαιδεύσεις σε εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, σε σεμινάρια τεχνικών δεξιοτήτων και σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις.
 • Επιδότηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Οργάνωση “SingularLogic Days” ημερών διασκέδασης και χαλάρωσης αφιερωμένες στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους (επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, Adventure Park, Πλανητάριο κ.α.).
 • Αναγνώριση των εργαζομένων που εργάζονται στον Όμιλο SingularLogic πάνω από 20 έτη και τα παιδιά αυτών που επιτυγχάνουν κάθε χρόνο στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές.
 • Επιβράβευση της προσπάθειας και της εξαιρετικής απόδοσης των εργαζομένων μέσω του θεσμού «Achiever of the Month» & «Achiever of the Year».
 • Διεξαγωγή “Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων” με στόχο την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών και τη διαρκή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στη SINGULARLOGIC εφαρμόζεται  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001, μέσω του οποίου αξιολογούνται  και βελτιώνονται  συνεχώς οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του ομίλου. Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι:

 • Ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών
 • Ανακύκλωση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και λαμπτήρων φθορίου
 • Ανακύκλωση toner και μείωσης χρήσης χαρτιού μέσω του Managed Print Services
 • Πρωτοβουλίες για τη μείωση κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τις μεταφορές (συνεχίστηκε και κατά το 2016 η αντικατάσταση του στόλου οχημάτων της εταιρείας με οχήματα νέας τεχνολογίας).

Κοινωνία

i.       Ακαδημαϊκή Κοινότητα:

Στόχος των Eνεργειών που απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι η εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα την πρόσβασή τους στην κοινωνία της γνώσης μέσω της πληροφορικής

Ενδεικτικά, η προσφορά της εταιρείας προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για το 2016 ήταν:

 • Σταθερή συνεργασία με τα γραφεία διασύνδεσης των περισσότερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας για διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις δομές του Ομίλου και πρόσληψη των καλυτέρων με σύμβαση εργασίας.
 • Δωρεάν διάθεση λογισμικού αιχμής σε εκπαιδευτικούς φορείς όπως ΤΕΙ και ΙΕΚ 
 • Χορηγία μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού και γραφειακού εξοπλισμού σε σχολεία
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων φοιτητών στους χώρους της SingularLogic
 • Συμμετοχή της SingularLogic σε σημαντικά Career Days
 • Ενίσχυση ενεργειών που προωθούν τη νεανική επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μαθητική καινοτομία (π.χ. στήριξη της ομάδας του κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ στο διαγωνισμό τεχνολογίας F1 in Schools, ενίσχυση της ρομποτικής ομάδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.α.)
 • Θέσπιση/Έναρξη του προγράμματος απασχόλησης, ανάπτυξης και ανάδειξης νέων ταλέντων στο χώρο του Software Development “Decode Your Talent!” προσφέροντας έμμισθη εργασία για 1 έτος σε 10 νέους και νέες φοιτητές και απόφοιτους.

ii.       Εθελοντισμός & Κοινωνική Συνεισφορά

Η SINGULARLOGIC μέσα από τη διοργάνωση δράσεων αλλά και την υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, προωθεί το πνεύμα και τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς στους εργαζόμενούς της.  Ενδεικτικά, κατά το 2016 η προσφορά της στον Εθελοντισμό και στην Κοινωνία περιλάμβαναν:

 • Λειτουργία εταιρικής Τράπεζας Αίματος από το 1999 σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ με στόχο την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων της και των οικογενειών τους.
 • Προσφορά εφαρμογών πληροφορικής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για ευπαθείς ομάδες  σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα
 • Οικονομική ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων (π.χ. Make a Wish Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Χαμόγελο του Παιδιού, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά», Εταιρεία Νόσου Alzheimer, Χατζηπατέρειο Ίδρυμα  Κ.Α.Σ.Π, ΕΛΕΠΑΠ, Unicef, “Γέφυρα Ζωής – Α.μ.ε.Α. Δυτικού Τομέα ”  κ.α.).

iii.       Τοπική Κοινότητα

Με έμφαση τη στήριξη της τοπικής κοινότητας και την ενίσχυσή της, η SINGULARLOGIC, θέτει σε προτεραιότητα τη συνεργασία με επιχειρήσεις στις περιοχές που δραστηριοποιείται και στηρίζει έμπρακτα το έργο τοπικών φορέων, υπηρεσιών και ιδρυμάτων. Ενδεικτικά για το 2016 οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν:

 • Συγκέντρωση και αγορά ειδών διατροφής  για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Κηφισιάς και Αγίου Στεφάνου.
 • Σταθερή επικοινωνία και συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις του Δήμου  Κηφισιάς  για την προβολή τους μέσω προσφορών προς τους εργαζόμενους της εταιρείας.