Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ) 2019 2018
Πωλήσεις 1.068 996
EBITDA σύνολο θυγατρικών 155 121
EBITDA Ομίλου 145 110
EBIT Ομίλου 57 35
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -32 47
 
 
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ) 2019 2018
Κυκλοφορούν ενεργητικό 472 403
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 1.819 1.794
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 62
Σύνολο Ενεργητικού 2.291 2.258
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.257 1.098
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 697 772
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 40
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 221 229
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 116 119
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 337 348