Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ) 2021 2020
Πωλήσεις 360 303
EBITDA Ομίλου 39 36
EBIT Ομίλου -13 -14
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -23 -86
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες 0 -69
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -23 -154
     
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ) 2021 2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό 243 195
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 979 1.021
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 949
Σύνολο Ενεργητικού 1.223 2.165
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 788 416
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 327 837
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 746
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 46 65
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 62 101
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 108 167