Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20172016
Πωλήσεις1.0801.082
EBITDA σύνολο θυγατρικών142156
EBITDA Ομίλου118132
EBIT Ομίλου4156
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες-75-85
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€)-0,07-0,08
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,08-0,09
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20172016
Κυκλοφορούν ενεργητικό501519
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό2.0722.196
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση270
Σύνολο Ενεργητικού2.6002.715
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις1.2331.122
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις9901.164
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση270
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής239313
Μη ελέγχουσες συμμετοχές111116
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων350429
Εταιρική Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20172016
Συνολικά έσοδα-43-61
Συνολικά έξοδα-13-17
Κέρδη πρό-φόρων-92-117
Ζημίες απομείωσης-43-61
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους-92-117
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,10-0,12
Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20172016
Κυκλοφορούν ενεργητικό1624
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό1.2781.368
Σύνολο Ενεργητικού1.2941.392
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις629607
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις91120
Ίδια Κεφάλαια574666