Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ) 2020 2019
Πωλήσεις 303 419
EBITDA σύνολο θυγατρικών 43 82
EBITDA Ομίλου 36 72
EBIT Ομίλου -14 28
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -86 -17
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -69 -15
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -155 -32
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ) 2020 2019
Κυκλοφορούν ενεργητικό 195 472
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 1.021 1.819
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 949 0
Σύνολο Ενεργητικού 2.165 2.291
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 418 1.257
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 837 697
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 746 0
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 63 221
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 101 116
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 164 337