Πληροφορίες για τη Μετοχή
 • Κεφαλαιοποίηση
 • Ημερομηνία
  13/5/2021
 • Αριθμός μετοχών
  939.510.748
 • Τελευταία τιμή
  0,0258
 • Κεφαλαιοποίηση (€)
  24.239.377
 • Κοινή Μετοχή
 • Χρηματιστήριο
  Χρηματιστήριο Αθηνών (Ευρώ)
 • BLOOMBERG ticker
  MIG GA
 • Σύμβολο ΟΑΣΗΣ
  ΜΙΓ
 • REUTERS ticker
  MRFr.AT
 • Μερίσματα & Επιστροφή Κεφαλαίου
 • ΧρήσηΠρομέρισμαΜέρισμαΣυνολικό μέρισμαΕπιστροφή κεφαλαίουΣυνολικό ποσό διανομής
  2004-----
  20050,300,350,650,451,10
  2006-0,050,050,370,42
  2007-4,414,4110,9215,33
  2008---0,380,38
  2009---0,200,20
  2010---0,100,10
  2011-----
  2012-----
  2013-----
  2014-----
  2015-----
  2016-----
  2017-----
 • Μετοχικό κεφάλαιο & αποθεματικό υπέρ το άρτιο
 • Ποσά σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
 • ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 200425.000.0008,71217.750393218.143
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης- -- 153153
  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους- 0,45-11.250- -11.250
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών25.000.0008,26206.500193.500400.000
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης παραχωρηθέντων στο προσωπικό9928,268.19498.203
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- -- -14.055-14.055
  Φόρος- -- 3.6833.683
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 200550.992.0008,26421.194183.683604.877
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης-  - 4.2794.279
  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους- -0,37-18.867- -18.867
  Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές2.832.8777,8922.35118.46140.812
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης παραχωρηθέντων στο προσωπικό1.508.0007,8911.898-26211.636
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 200655.332.8777,89436.576206.161642.737
  18/04/2007 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο- 3,57197.538-197.538-
  18/04/2007 - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας- -10,92-604.235- -604.235
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 200755.332.8770,5429.8798.62338.502
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών774.660.278-418.3174.771.9075.190.224
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- -- -217.836-217.836
  Φόρος- -- 53.73253.732
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2007829.993.1550,54448.1964.616.4265.064.622
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- -- -450-450
  Αναβαλόμενος φόρος από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- -- 112112
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης- -- 129129
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2007829.993.1550,54448.1964.616.2175.064.413
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης- -- 218218
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2008829.993.1550,54448.1964.616.4355.064.631
  Ακύρωση Ιδίων Μετοχών-82.787.429--44.705-491.178-535.883
  25/06/2008 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο- 0,38283.938-283.938-
  25/06/2008 - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας- -0,38-283.938- -283.938
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 275275
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -- -3.123-3.123
  Φόρος- -- - -
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2008747.205.7260,54403.4913.838.4714.241.962
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 979979
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2008747.205.7260,54403.4913.839.4504.242.941
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- -- -5.400-5.400
  Φόρος- -- 2.0282.028
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 872872
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2008747.205.7260,54403.4913.836.9504.240.441
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- -- -540-540
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 351351
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2009747.205.7260,54403.4913.836.7614.240.252
  24/06/2009 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο- 0,20149.441-149.441-
  24/06/2009 - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας- -0,20-149.441- -149.441
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   3.3893.389
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   357357
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2009747.205.7260,54403.4913.691.0664.094.557
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από επανατοποθέτηση επιστροφής κεφαλαίου12.909.6320,546.97128.66035.631
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου-   -121-121
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   417417
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2009760.115.3580,54410.4623.720.0224.130.484
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 395395
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2009760.115.3580,54410.4623.720.4174.130.879
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=- -- 284284
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2010760.115.3580,54410.4623.720.7014.131.163
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο- 0,1076.012-76.012-
  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας- -0,10-76.012- -76.012
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   -836-836
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   288288
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2010760.115.3580,54410.4623.644.1414.054.603
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από επανατοποθέτηση επιστροφής κεφαλαίου10.182.8440,545.4994.1759.674
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου29.9830,54164056
  Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   -111-111
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   291291
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2010770.328.1850,54415.9773.648.5364.064.513
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   267267
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2010770.328.1850,54415.9773.648.8034.064.780
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   153153
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2011770.328.1850,54415.9773.648.9564.064.933
  Εύλογη αξία παρεχθείσας υπηρεσίας από Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης=   440440
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2011770.328.1850,54415.9773.649.3964.065.373
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου6980,54112
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2012770.328.883 415.9783.649.3974.065.375
  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας 0,24-184.879184.879-
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2012770.328.8830,30231.0993.834.2764.065.375
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2013770.328.8830,30231.0993.834.2764.065.375
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2013770.328.8830,30231.0993.834.2764.065.375
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2013770.328.8830,30231.0993.834.2764.065.375
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2013770.328.8830,30231.0993.834.2764.065.375
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου31.6770,3092231
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2014770.360.5600,30231.1083.834.2984.065.406
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου16.0580,3051116
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2014770.376.6180,30231.1133.834.3094.065.422
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου166.745.6430,3050.02439.55889.582
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2014937.122.2610,30281.1373.873.8674.155.004
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2014937.122.2610,30281.1373.873.8674.155.004
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Μαρτίου 2015937.122.2610,30281.1373.873.8674.155.004
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2015937.122.2610,30281.1373.873.8674.155.004
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Σεπτεμβρίου 2015937.122.2610,30281.1373.873.8674.155.004
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου2.263.3250,306797921.471
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2015939.385.5860,30281.8163.874.6594.156.475
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου125.1620,30373067
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2016939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2016939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  30η Ιουνίου 2017939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2017939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2018939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542
  ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΟνομαστική αξία (σε €)Μετοχικό κεφάλαιοΥπέρ το άρτιοΣύνολο
  31η Δεκεμβρίου 2019939.510.7480,30281.8533.874.6894.156.542