Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ) 2022 2021
Πωλήσεις 7 12
EBITDA Ομίλου -1 -3
EBIT Ομίλου -1 -3
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -22 -12
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες 13 -11
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες -9 -23
     
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ) 2022 2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό 18 243
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 205 979
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 1.028  0
Σύνολο Ενεργητικού 1.251 1.223
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 526 788
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8 327
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 627 0
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 11 46
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 79 62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90 108