Επενδύσεις Ομίλου
Κύριες Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες
Εταιρία Κλάδος Μέθοδος ενοποίησης % Συμμετοχής
Attica Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) Ολική 79,4%
JSC Robne Kuce Beograd (RKB) Real Estate Ολική 100%