• Μεταφορές
  • η ταξιδιωτική εμπειρία
  • Η ηγέτιδα εταιρεία στην επιβατηγό ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο


  • Πωλήσεις 2020:
  • €290εκ
  • Πωλήσεις 2019:
  • €405εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Οκτώβριος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31.12.2020):
  • 79,4%
Ο όμιλος Attica κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Superfast Ferries (γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας), της Blue Star Ferries και της Hellenic Seaways  (γραμμές που συνδέουν τα νησιά της Ελλάδας) καθώς και μέσω της Africa Morocco Links (γραμμές που συνδέουν το Μαρόκο με την Ισπανία).

Ο στόλος των 30 πλοίων (29 ιδιόκτητα πλοία) της Attica είναι ένας από τους νεότερους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Attica είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και τη ναυπήγηση επιβατηγών πλοίων, έχοντας ναυπηγήσει από το 1995 25 πλοία συνολικής επένδυσης 2,3δις.

Η Attica συστηματικά κατέχει ηγετική θέση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας αξιόπιστα δρομολόγια και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες.» 

Attica Group    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2020 2019
Κυκλοφορούν ενεργητικό 183 223
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 722 717
Σύνολο Ενεργητικού 905 940
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 378 432
     
Πωλήσεις 290 405
EBITDA 40 78
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -49 21